Projekt

Våtmarksinventering 2021

För att öka antalet våtmarker i Helgeåns avrinningsområde har en inventering av intressanta våtmarkslägen genomförts. Syftet med våtmarkerna är att förbättra ekosystemtjänster som till exempel grundvattenbildning, flödesutjämning och en ökad biologisk mångfald.
Arbetet blev färdigställt under år 2021 och rapporten går att läsa här.

Presentation av rapporten gjordes på styrelsemötet den 29 mars 2022. Presentationen går att se här.