Medlem

Vill du delta i arbetet med att förbättra miljön i våra vatten?

Välkommen att bli medlem i Helgeåns vattenråd!

Lokal kunskap är viktigt för vattenrådet

Vattenförvaltningen bedrivs i ett cykliskt arbete om sex år enligt EU:s ramdirektiv för
vatten (2000/60/EG).  En hörnsten i vattendirektivet  är samverkan. Särskilt stor vikt läggs vid att
säkerställa lokal förankring och förståelse samt att beslut fattas nära de berörda. Både kunskap om lokala förhållanden samt människors engagemang och samlade drivkraft ska tas tillvara.

Vattenråden är de lokala känselspröten och forum för samverkan för de som är
intresserade av vattenfrågor på lokal nivå. De fungerar som samverkansorgan för enskilda
vattendrag, delavrinningsområden eller avrinningsområden och utgör därför en viktig del
av vattenförvaltningen.

Alla kan vara med!

Ett vattenråd är en frivillig sammanslutning av alla intressenter
som vill delta i vattenförvaltningen. Exempel på medlemmar kan vara kommuner,
kraftbolag och företag, intresseorganisationer, såsom fiskevårdsområdesföreningar,
men även allmänheten i form av mark-, vatten- och fiskerättsägare. Alla som har ett intresse för våra vatten kan vara med!

Vill du bli medlem? Kontakta kansliet för mer information eller fyll i medlemsformuläret.

Medlemsavgiften är 100 kr som sätts in på bankgiro 154-55 73.

Medlemsformulär
Ej obligatorisk